LÆS VENLIGST FØLGENDE BRUGSBETINGELSER NØJE, FØR DU GÅR IND PÅ WEBSTEDET OG/ELLER BRUGER NOGEN DEL AF WEBSTEDET.

Velkommen til www.debedstedatingsider.com (og dettes underdomæner, indhold og varemærker; “webstedet”).

Læs venligst følgende brugsbetingelser nøje, før du bruger dette websted, for at blive klar over dine juridiske rettigheder og forpligtelser i forhold til Spark Networks Services GmbH (“Spark Networks”, “vi”, “vores” eller “os”). Ved at gå ind på webstedet accepterer du disse brugsbetingelser samt databeskyttelsesreglerne (“betingelserne”). De gældende betingelser kan ses af brugeren på webstedet på tidspunktet for det konkrete besøg på stedet. Hvis du ikke er indforstået med bestemmelserne i disse brugsbetingelser, kan du forlade webstedet og fortsætte dit internetbesøg andetsteds.

1. Evnen til at acceptere betingelserne
Webstedet er udelukkende rettet mod personer, der er fyldt atten (18) år. Hvis du er under 18 år, bedes du undlade at besøge webstedet.

2. Adgang til webstedet
I de foreliggende betingelsers gyldighedsperiode giver vi dig hermed tilladelse til at besøge og bruge webstedet, forudsat at du overholder disse betingelser og gældende lovgivning. Spark Networks forbeholder sig ret til til enhver tid at ændre alle tjenester eller funktioner på webstedet eller til at afbryde disse.

3. Immaterielle rettigheder
a. Alle immaterielle rettigheder til og i forbindelse med ophavsrettigheder, patenter, varemærker, servicemærker, firmanavne og/eller mønstre (herunder “look and feel” og andre visuelle elementer) (uanset om de er eller ikke er registreret) vedrørende:
i. webstedet;
ii. med forbehold af punkt 3.d., informationsindholdet på webstedet og
iii. det samlede website-koncept, -grafik, websitetekster, software, billeder, videoer, musik, lyde samt udvælgelsen og arrangementet heraf, og alle softwarekompileringer, underliggende kildekoder og software (herunder applets og scripts) er Spark Networks ejendom eller tildelt vores virksomhed gennem licens. Det er dig forbudt at erhverve juridiske rettigheder til sådanne immaterielle rettigheder eller at forsøge at erhverve disse. Alle rettigheder forbeholdes.

b. Intet af det materiale, der er nævnt i punkt 3.a., må uden forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Spark Networks gengives eller videredistribueres eller kopieres, distribueres, genudgives, downloades, vises, sendes eller i nogen anden form eller med nogen som helst midler sælges, udlejes eller underlicenseres, bruges til at skabe afledte værker eller udnyttes på nogen anden måde. Du har dog ret til at hente og vise indholdet af webstedet på en computerskærm (herunder alle typer af tablet- eller smartphoneenheder), til at gemme det pågældende indhold i elektronisk form på en disk (men ikke på servere eller andre lagringsmedier med en netværksforbindelse) eller udskrive en kopi af indholdet til din personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat alle angivelser om ophavsret og ejendomsret forbliver intakte. Du må ikke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Spark Networks reproducere, modificere, kopiere eller distribuere materialet og indholdet af webstedet på nogen anden måde eller anvende det til kommercielle formål.

c. Alle rettigheder (herunder goodwill og i givet fald varemærker) til navnet Spark Networks ejes af Spark Networks eller er tildelt denne virksomhed gennem licens. Andre produkt- og firmanavne nævnt på webstedet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende tredjepart.

d. Krav, ejendomsrettigheder og immaterielle rettigheder i og til indhold, som kan tilgås via hjemmesiden, forbliver hos de respektive ejere eller leverandører af indholdet og kan være beskyttet af gældende ophavsretslovgivning eller andre love. Med forbehold for de begrænsede rettigheder, som er angivet i punkt 3.b, bliver der ikke gennem denne aftale overført nogen som helst rettigheder i forbindelse med sådant indhold til dig.

4. Begrænsninger
Det er dig forbudt:
a. at forstyrre servere eller net, der forbundet med webstedet,
b. at bruge eller at starte nogen form for automatiserede systemer (herunder bl. a. “robots” og “spiders”) for at få adgang til webstedet, og/eller
c. at omgå, deaktivere eller på anden måde hindre sikkerhedsrelevante funktioner på webstedet eller funktioner, der forhindrer eller begrænser brugen eller mangfoldiggørelsen af indhold eller gennemtvinger begrænsninger af brugen af webstedet.

5. Links, fremmede kilder og indhold
Webstedet kan indeholde links til tredjeparts websteder og disses tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af Spark Networks. Spark Networks kontrollerer på ingen måde og accepterer og påtager sig intet ansvar for indholdet, produkter eller tjenesteydelser fra andre websteder og påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der måtte opstå for dit vedkommende på grund af anvendelse af dem. Når du går ind på fremmede websteder, gør du det på egen risiko og i overensstemmelse med disse fremmede websteders brugsbetingelser og eventuelle regler om databeskyttelse. Vi er ikke ansvarlige for og udelukker alle garantier vedrørende nøjagtigheden, tilstrækkeligheden, anvendeligheden, sikkerheden eller immaterielle rettigheder (som defineret ovenfor) på eller i forbindelse med et hvilket som helst tredjepartsindhold (tredjeparts websteder og tjenester samt vores partnere og kunder). Du friholder udtrykkeligt Spark Networks for ethvert ansvar som følge af din brug af fremmede websteder.

6. Databeskyttelse
Information om behandlingen af personoplysninger i forbindelse med webstedets tjenester kan du se i vore regler om databeskyttelse.

7. Informationsbeskrivelse, ansvarsfraskrivelse
Vi bestræber os på at være så nøjagtige som muligt. MEN VI KAN IKKE GIVE NOGEN GARANTI FOR, AT DET INDHOLD, DER ER TIL RÅDIGHED PÅ WEBSTEDET, ER NØJAGTIGT, FULDSTÆNDIGT, PÅLIDELIGT, AKTUELT ELLER FEJLFRIT. Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at foretage ændringer i eller i forhold til indhold eller dele af det, uden at det er nødvendigt på forhånd at annoncere foretagelsen af sådanne ændringer af indholdet eller at meddele dem efterfølgende. Din brug af indholdet eller dele af det sker udelukkende på egen risiko og på eget ansvar.

8. Ansvarsfraskrivelser
a. WEBSTEDET STILLES TIL RÅDIGHED FOR DIG SOM ”DET ER OG FOREFINDES”. Spark Networks GIVER INGEN GARANTI, VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER BL. A.: GARANTI VEDRØRENDE KRAVET OM EJENDOM, GARANTI FOR GENEREL ANVENDELIGHED ELLER ANVENDELIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR, AT MATERIALET PÅ WEBSTEDET IKKE KRÆNKER NOGEN RETTIGHEDER TILHØRENDE TREDJEPART. Spark Networks GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET VIL VÆRE FRI FOR FEJL, SIKKERHEDSLAKUNER ELLER VIRUSANGREB. WEBSTEDET KAN VÆRE MIDLERTIDIGT UTILGÆNGELIGT PÅ GRUND AF VEDLIGEHOLDELSE, JUSTERINGER ELLER AF ANDRE GRUNDE. DU ERKLÆRER DIG INDFORSTÅET MED, AT Spark Networks IKKE KAN DRAGES TIL ANSVAR FOR FØLGER, SOM RAMMER DIG ELLER TREDJEPART, SOM PÅ GRUND AF TEKNISKE MANGLER VED INTERNETTET KAN FØRE TIL LANGSOMME FORBINDELSER, NETOVERBELASTNINGER ELLER EN OVERBELASTNING AF DIN SERVER ELLER TREDJEPARTS SERVERE. VI HVERKEN STØTTER, GARANTERERELLER INDESTÅR FOR INDHOLD, PRODUKTER ELLER TJENESTER, SOM PRÆSENTERES ELLER ANNONCERES PÅ WEBSTEDET AF TREDJEPARTER.

b.  Webstedet er en gratis sammenligningsportal. For at kunne tilbyde denne tjeneste gratis indgår vi i partnerskaber med nogle af de websteder, vi viser i vore rankings. VI KAN AF DISSE TREDJEPARTER, SOM VI PRÆSENTERER PÅ VORES WEBSTED, OPKRÆVE PLACERINGSGEBYRER, OG VI KAN OPKRÆVE GEBYRER FOR HVERT KLIK FORETAGET AF EN BRUGER, DER FØRER TIL EN ELLER FLERE TREDJEPARTERS WEBSTED, OG/ELLER FOR HVER FAKTISK ERHVERVELSE FRA EN BRUGERS SIDE AF ET PRODUKT/EN TJENESTEYDELSE, DER TILBYDES AF DISSE TREDJEPARTER.

9. Ansvarsbegrænsning
A. Spark Networks BEGRÆNSER IKKE SIT ANSVAR FOR (I) DØD ELLER PERSONSKADE, DER ER EN FØLGE AF UAGTSOMHED ELLER RETSSTRIDIG HENSIGT HOS Spark Networks, DENNES ANSATTE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER Spark Networks UNDERENTREPRENØRER, (II) SKADER FORVOLDT VED GROV UAGTSOMHED ELLER FORSÆT HOS Spark Networks, DENNES ANSATTE, BEFULDMÆGTIGEDE ELLER Spark Networks UNDERENTREPRENØRER OG (III) BEGRÆNSER IKKE ANDET ANSVAR, SOM VI EFTER GÆLDENDE RET IKKE KAN BEGRÆNSE ELLER UDELUKKE. DE YDERLIGERE BESTEMMELSER I DETTE AFSNIT GÆLDER IKKE FOR DETTE ANSVAR.

B. UDEN AT DETTE BEGRÆNSER DET FORANSTÅENDE, KAN Spark Networks IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR ØKONOMISKE TAB (HERUNDER BL.A. INDTÆGTSTAB, MISTEDE FORRETNINGSMULIGHEDER, AFTALEINDGÅELSER, FORTJENESTER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER), TAB AF GOODWILL ELLER TAB AF OMDØMME, TAB AF DATA ELLER INADÆKVATE, INDIREKTE ELLER AFLEDTE TAB, DER KAN RAMME DIG ELLER TREDJEPART GENNEM DIN BRUG ELLER UMULIGHEDEN AF BRUG AF DETTE WEBSTED (MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER BESTEMT I DISSE BRUGSBETINGELSER). Spark Networks ER IKKE ANSVARLIG FOR LINKS TIL TREDJEPARTS WEBSTEDER. HVIS DU BESTEMMER DIG FOR AT GÅ IND PÅ TREDJEPARTS WEBSTEDER VIA LINKS, GØR DU DET PÅ EGEN RISIKO.

C. . UDEN AT DETTE BEGRÆNSER DET FORANSTÅENDE, KAN Spark Networks SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE TAB, DER I MEDFØR AF DISSE BETINGELSER OPSTÅR GENNEM BRUGEN AF ELLER UMULIGHEDEN AF BRUG AF DETTE WEBSTED, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB AF 1.000 USD.

10. Skadesløsholdelse
Du erklærer dig indforstået med at forsvare, erstatte og skadesløsholde Spark Networks og vore partnere samt vores respektive ledere, bestyrelser, medarbejdere og agenter for og mod alle krav, skader, forpligtelser, tab, hæftelser, omkostninger og udgifter (herunder bl. a. rimelige advokathonorarer) på grund af: i) din brug eller umulighed af at bruge webstedet, ii) din tilsidesættelse af disse brugsbetingelser.

11. Overdragelse
Disse betingelser og alle rettigheder og licenser i henhold hertil må ikke af dig overdrages eller anvises. Derimod kan Spark Networks overdrage dem uden begrænsninger eller meddelelse til dig.

12. Generelt
a. Tysk lov, med undtagelse af FN-købeloven, finder anvendelse. Bestemmelser i forbrugerbeskyttelseslovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sædvanligt opholdssted, der er mere gunstige for forbrugeren og ikke kan udelukkes gennem lovvalgsklausulen, lov berøres ikke heraf.

b. Vi forbeholder os ret til til enhver tid at ændre disse betingelser efter vores frie skøn. Sådanne ændringer træder i kraft med det samme, og den fortsatte brug af webstedet betyder, at du accepterer disse ændringer.

c. Hvis en bestemmelse i denne aftale i nogen jurisdiktion bliver anset for ugyldig, ulovlig eller uvirksom, berøres de øvrige bestemmelser ikke heraf, og ugyldigheden, ulovligheden eller uvirksomheden har ikke som konsekvens, at denne bestemmelse bliver ugyldig eller uvirksom i nogen anden jurisdiktion.

d. Den foreliggende aftale erstatter alle eksisterende aftaler med hensyn til det, der er aftalens genstand, og udgør hele den mellem parterne indgåede aftale.

e. Frafald af en bestemmelse i disse betingelser skal ikke anses for et yderligere eller fortsat frafald af denne eller nogen anden bestemmelse. En undladelse af eller en forsinkelse med hensyn til at udøve nogen rettigheder, retsmidler, beføjelser eller forrettigheder i henhold til denne aftale kan ikke fortolkes som et afkald på disse. Den enkeltstående eller delvis udøvelse af rettigheder, retsmidler, beføjelser eller forrettigheder i henhold til denne aftale kan ikke betragtes som et frafald af at gøre disse gældende i videre omfang eller i fremtiden, eller af at gøre andre rettigheder, retsmidler, beføjelser eller forrettigheder gældende.

Vores databeskyttelsesregler kan ses her.